Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Predmetom poistenia môže byť:

Nehnuteľnosť, budova – napr. rodinný dom, byt, rekreačná budova, vedľajšia budova, garáž, stavebné súčasti budovy...

Domácnosť – súbor hnuteľných vecí, tvoriaci zariadenie domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti.

Poistené riziká: živelné udalosti, odcudzenie, vandalizmus, škody na skle...


Zodpovednosť za škodu – poisťovňa za vás nahradí škodu spôsobenú inému, za ktorú zodpovedáte. Poistenie sa vzťahuje na:
• zodpovednosť fyzických osôb za škodu spôsobenú inému
• zodpovednosť za škodu v súvislosti s vlastníctvom, držbou nehnuteľnosti spôsobenú inému: